Zemljiški kataster

Ureditev meje

Nova izmera

Označitev meje v naravi

Parcelacija

Izravnava meje

Komasacija

Določitev zemljišča pod stavbo

Izdelava elaboratov za evidentiranje stavbe

Spremembe dejanske rabe zemljišča

Spremembe bonitete zemljišča

Sprememba vrste rabe, kultur in razreda zemljišč

Kataster stavb

Inženirska geodezija

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Nepremičninske storitve

O podjetju Zakonodaja

Storitve

Naročilo

Zemljiški kataster » Ureditev meje

Urejanje meje je osnovna geodetska storitev, ki se lahko opravi samostojno oziroma je lahko le izhodišče za ostale postopke (parcelacija, izravnava,...). V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje zemljiškokatastrske podatke, potrebne za ureditev meje pri geodetski upravi, podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje ter o njihovem stalnem prebivališču pa pri sodišču oziroma drugih organih, pristojnih za vodenje teh podatkov. Geodetsko podjetje ima pri pridobivanju podatkov o lastnikih parcel ter o drugih osebah in njihovem stalnem prebivališču enake pravice kakor geodetska uprava.

Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez sodelovanja lastnikov opravi meritve in opazovanja na kraju samem zlasti zato, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to ugotovitev se uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah ali podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

Geodetsko podjetje mora vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja in lastnike sosednjih parcel. Lastniki parcel morajo biti povabljeni na mejno obravnavo vsaj osem dni pred njeno izvedbo.